Powrót

bolewice barfelde

Bolewice (Bärfelde)

Dawny zespó³ dworski, który po 1945 r. uleg³ g³êbokiej destrukcji. Pozosta³a skromna parterowa rezydencja (obecnie zamieszkana przez kilka rodzin) i resztki parku wokó³ jeziorka. Uk³ad folwarku zatarty, budynki w wiêkszo¶ci powojenne; starsze gruntownie przebudowane. Warto¶ciowym elementem jest oryginalna trafostacja przykryta dzwonowatym dachem. W XV w. w³a¶cicielami Bolewic byli Dietertowie (Dieterowie?) a od schy³ku tego¿ stulecia ród v. Waldów, który - w 1537 r. - przej±³ maj±tek klasztorny. Dobra v. Waldowów w 1723 r. (1728 ?) zosta³y wykupione i w³±czone w sk³ad domeny królewskiej.

Bolewice Bärfelde pa³ac dwór nowa marchia gorzów Bolewice Bärfelde pa³ac dwór nowa marchia gorzów Bolewice Bärfelde pa³ac dwór nowa marchia gorzów Bolewice Bärfelde pa³ac dwór nowa marchia gorzów Bolewice Bärfelde pa³ac dwór nowa marchia gorzów Bolewice Bärfelde pa³ac dwór nowa marchia gorzów Bolewice Bärfelde pa³ac dwór nowa marchia gorzów Bolewice Bärfelde pa³ac dwór nowa marchia gorzów Bolewice Bärfelde pa³ac dwór nowa marchia gorzów Bolewice Bärfelde pa³ac dwór nowa marchia gorzów Bolewice Bärfelde pa³ac dwór nowa marchia gorzów Bolewice Bärfelde pa³ac dwór nowa marchia gorzów


Poka¿ widok na wiêkszej mapie