Powrót

mieszkowice

Mieszkowice ( Bärwalde)

Pocz±tek kszta³cenia rolniczego w Mieszkowicach siêga 1914 roku. Wówczas to,za spraw± fundacji królowej Luizy otwarto LANDFRAUEN-SCHOLE-LUISENHOF. By³a to typowa szko³a ¿eñska przygotowuj±ca dziewczêta do zawodu ogrodniczki,opiekunki do dzieci oraz do prowadzenia gospodarstwa domowego. Wed³ug niemieckich ¼róde³ szko³ê tê ukoñczy³o 1400 osób.

Mieszkowice Bärwalde pa³ac nowa marchia gorzów Mieszkowice Bärwalde pa³ac nowa marchia gorzów Mieszkowice Bärwalde pa³ac nowa marchia gorzów Mieszkowice Bärwalde pa³ac nowa marchia gorzów Mieszkowice Bärwalde pa³ac nowa marchia gorzów Mieszkowice Bärwalde pa³ac nowa marchia gorzów Mieszkowice Bärwalde pa³ac nowa marchia gorzów Mieszkowice Bärwalde pa³ac nowa marchia gorzów Mieszkowice Bärwalde pa³ac nowa marchia gorzów Mieszkowice Bärwalde pa³ac nowa marchia gorzów Mieszkowice Bärwalde pa³ac nowa marchia gorzów Mieszkowice Bärwalde pa³ac nowa marchia gorzów Mieszkowice Bärwalde pa³ac nowa marchia gorzów Mieszkowice Bärwalde pa³ac nowa marchia gorzów Mieszkowice Bärwalde pa³ac nowa marchia gorzów Mieszkowice Bärwalde pa³ac nowa marchia gorzów Mieszkowice Bärwalde pa³ac nowa marchia gorzów Mieszkowice Bärwalde pa³ac nowa marchia gorzów Mieszkowice Bärwalde pa³ac nowa marchia gorzów Mieszkowice Bärwalde pa³ac nowa marchia gorzów Mieszkowice Bärwalde pa³ac nowa marchia gorzów Mieszkowice Bärwalde pa³ac nowa marchia gorzów Mieszkowice Bärwalde pa³ac nowa marchia gorzów


Poka¿ widok na wiêkszej mapie